- Hem -
Flytta till Hishult
Föreningsliv
Företagen
Länkar
Om Hishult
Sevärt
Översikt

Om Hishult
Bondesamhället
Hishultsjärnet

 

Om Hishult

 

I Laholms kommun har många historiska händelser ägt rum och under 1500 och 1600-talen rasade krigen mellan Danmark och Sverige. Bland annat har slag vid Genevad och Skogaby ägt rum inom kommunen. År 1613 slöts freden i Knäred, cirka 10 km norr om Hishult, vid dåvarande riksgränsen mot Småland. Detta efter Kalmarkriget där Sverige fick erlägga den kända Älvsborgs lösen.

 

Under 1600-talets senare hälft var Snapphanarna verksamma på Hallandsås som en dåtida "gerillarörelse" mot försvenskningen av vår bygd.

Laholms stad är den äldsta av Hallands städer med anor från 1200-talet, exempelvis är kyrkan från år 1225.

Flertalet i Hishults socken förekommande ortsnamn har slutleden -alt eller -hult. Detta tyder på en fast bebyggelse först på 1100-talet eller början på 1200-talet. Under 1200-talet var klimatet torrt och varmt, ett förhållande som gynnade befolkningstillväxt bland det av jordbruket beroende folket.

 

Sönerna reste österut

Följderna av denna tillväxt blev att bondesönerna i Hallands slättbygd fick söka sig till nya marker för sin utkomst. Det var naturligt att de i första hand sökte sig österut till skogsbygden, där det var glest befolkat. Den kronoallmänning som fanns i landskapets sydöstra del inbjöd till bosättning.

Bönderna på allmänningen var kronans landbor, dvs. arrendatorer. Detta landområde, som kallades landbogodset, var ett självständigt uppbördsdistrikt, skilt från häradet.

 

Iszholte kronobirk

Landbogodset kallades kronolän eller birk. Birket hade eget ting med en birkefogde som domare. Området var ett s.k. kronobirk, Iszolthe kronobirk.

Mycket tyder på att Hishults kronobirk före 1574 omfattade Hishults och Fagerhults socknar.

Inom detta kronolän synes kungen, liksom på övriga kronogods i Skånelandskapen, ha uppfört kyrka och prästgård. Godset fick endast en kyrka på 1200-talet, i Hishult.

 

Länen förändras

Det är känt att de mindre länen, till vilka Hishult hörde, vid ombyte av innehavare ofta förändrades till sin omfattning. När Ejler Krafse 1574 förvärvade godset och detta förvandlades från pantlän till frälsegods och adelsbirk hörde ett antal gårdar i Våxtorp, Ysby, Knäred och Fagerhult också till Hishults socken.

 

Idag bor det omkring 1 100 personer i Hishults församling varav knappt 400 bor i tätorten.

 

<<Tillbaka

 


Admin
Hishults byalag | Linghult | 310 21 Hishult | E-post: konto@kornhult.com | Sidan konstruerad av: www.kornhult.com